Nationaal Park De Alde Feanen

Nationaal Park De Alde Feanen (De Oude Venen) is een nationaal park in de Nederlandse provincie Friesland, gelegen rondom het dorp Eernewoude. Het nationaal park heeft een oppervlakte van bijna 4.000 ha. Het is een “natuurgebied met een rijke historie, een gebied ook van internationale betekenis. Vergelijkbare gebieden als de Alde Feanen zijn er buiten Nederland niet veel te vinden.” Het is het grootste aaneengesloten natuurgebied op het vasteland van de provincie Fryslân.

In het nationaal park bevinden zich nog veel veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemgraslanden. Er komen meer dan 500 soorten hogere planten voor, waaronder verschillende soorten zeggen en orchideeën. Er broeden meer dan honderd verschillende soorten vogels. In de winter pleisteren in het gebied grote aantallen ganzen, eenden en steltlopers. In het vroege voorjaar kunnen enkele tienduizenden steltlopers zoals kemphaan, grutto en wulp doortrekken.